پورتال اینترنتی بیمه تعاون
با بیمه تعاون آرامش را انتخاب کنید.
   
 
  • معرفی نشریات
   پژوهشنامه بیمه ویژه تابستان 1393
   دومین شماره از فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه بیمه در سال 1393 توسط پژوهشکده بیمه به چاپ رسید. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، در این شماره از پژوهشنامه بیمه تعداد 10 مقاله علمی – پژوهشی به چاپ رسیده است.
   بیست و یکمین شماره گزارش موردی
   به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه ، خدمات بیمه ای و سهم آن در توسعه، رویکرد کنترل کسب و کار بیمه ای، مطلوبیت رقابت و تعدیل آن به وسیله مقررات گذاری، وظایف بیمه و اهداف مقررات گذاری، توانگری، ساختار نظارت، اهداف و وظایف مرجع نظارت، مقایسه سیستم نظارتی کشورهای منتخب و کمیته بازل از جمله عناوینی است که در این شماره به چشم می خورد.
  • طبقه بندی مقالات
آدرس بیمه تعاون بر روی نقشه گوگل